14 Ιουνίου 2023
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΥΘΙΟΥ» (Α.Δ. 2250)
Kαταληκτική ημερομηνία: 03 Ιουλίου 2023

Η Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΥΘΙΟΥ» (Α.Δ. 2250).

 

Για την πληρέστερη εξασφάλιση της πληροφόρησης – ενημέρωσης των συμμετεχόντων οικονομικών  φορέων επί των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, είναι αναγκαία και υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού, η επιτόπου επίσκεψη στο έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρο 2.5 της Αναλυτικής Διακήρυξης με Α.Δ. 2250.

 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 03-07-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03-07-2023 ημέρα Δευτέρα. Ως ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 201153.