9 Μαΐου 2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός 2019/4
Συνοπτικός Διαγωνισμός 2019/4 που αφορά υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία λογισμικού CCS