30 Οκτωβρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 269, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 308+150 ΕΩΣ Χ.Θ. 317+575 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ «DANIEL» (Α.Π 2360)

Συνοδευόμενη με τα Τεύχη ( Προϋπολογισμό μελέτης, Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων)

 

Η πρόκληση απευθύνεται σε τέσσερις (4) Οικονομικούς Φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.