16 Νοεμβρίου 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ (7.387) ΦΙΑΛΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (141.520) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ.