17 Νοεμβρίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 1550 cm, ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (450) ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 1150 cm, ΕΚΑΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑ (140) ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 850 cm, ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 1450 cm ΚΑΙ ΕΚΑΤΟ (100) ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 1000 cm.