1 Απριλίου 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΚΙΔΕΣ.