22 Φεβρουαρίου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (193) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 90 ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ , 93 ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (GSM- MODEM) και 10 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΑΣΙΔ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.Λ.Π.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.