28 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.Δ.2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» (Α.Δ. 2013)

Δυνάμει της υπ.αριθμ. πρωτ. 5958/23.09.2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΟΣΕ Α.Ε. για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος με ΑΔ.2013 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 183204, αποφασίστηκε η μετάθεση ημερομηνιών λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που αναφέρονται στη Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009198516) του έργου, ως ακολούθως :

  1. Ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 26.10.2021 και ώρα 10:00 π.μ.
  2. Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27.10.2021 και ώρα 10.00 π.μ.

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση καθώς και η απόφαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ Α.Ε.

ΑΔ.2013