22 Δεκεμβρίου 2022
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων» (Α.Δ. 247)) με προϋπολογισμό εκατό έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (106.950.000,00€) χωρίς ΦΠΑ.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 24-1-2023  και ώρα 10.30 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η Πέμπτη  26-1-2023 και ώρα 10.30 π.μ.

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στην συστημική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 194952