19 Ιανουαρίου 2023
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων» (Α.Δ. 247)) με προϋπολογισμό εκατό έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (106.950.000,00€) χωρίς ΦΠΑ. Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στην συστημική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 194952
Kαταληκτική ημερομηνία: 07 Φεβρουαρίου 2023