3 Νοεμβρίου 2023
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ – Σ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Δ. 2259)
Kαταληκτική ημερομηνία: 27 Νοεμβρίου 2023

Η Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο, με τίτλο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ – Σ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Δ. 2259).

Για την πληρέστερη εξασφάλιση της πληροφόρησης – ενημέρωσης των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων επί των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, είναι αναγκαία και υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού, η επιτόπου επίσκεψη στο έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρο 1.8 της Αναλυτικής Διακήρυξης με Α.Δ. 2259.

 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 27-11-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27-11-2023 ημέρα Δευτέρα. Ως ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 204420.