28 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Α.Δ. 2044)

Δυνάμει της υπ.αριθμ. πρωτ. 5958/23.09.2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΟΣΕ Α.Ε. για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος με ΑΔ.2044 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 183135, αποφασίστηκε η μετάθεση ημερομηνιών λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που αναφέρονται στη Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009180072) του έργου, ως ακολούθως :

  1. Ως νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 14.10.2021 και ώρα 10:00 π.μ.
  2. Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15.10.2021 και ώρα 10.00 π.μ.

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση καθώς και η απόφαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ Α.Ε.

ΑΔ.2044