10 Απριλίου 2019
Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού Α.Δ. 1919
Η Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου: "ΕΚΧΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΕΚΘΑΜΝΩΣEΙΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ Ή ΚΟΠΗ MΕΓΑΛΩΝ  ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ " (Α.Δ. 1919 ) με προϋπολογισμό πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (59.962,44€) χωρίς Φ.Π.Α.