7 Απριλίου 2021
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 2021-06 /20-04-2021 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες παρόχου υποδομής προς το επιβατικό κοινό και για τις εμπορικές μεταφορές, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του.