6 Νοεμβρίου 2019
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 2019-76 /21-11-2019
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 2019-76 /21-11-2019 που αφορά την Προμήθεια «Αντλίες απορροής όμβριων υδάτων».

Ο ΟΣΕ διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με αριθμό 2019-76  που θα διεξαχθεί την 21η Νοεμβρίου 2019 και αφορά την Προμήθεια «Αντλίες απορροής όμβριων υδάτων»