15 Μαρτίου 2022
Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 20034/2021 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Κεντρικών Συστημάτων και Δικτύου του ΟΣΕ».
Kαταληκτική ημερομηνία: 08 Απριλίου 2022