5 Δεκεμβρίου 2023
ΔΙΑΚ.20084/5-01-2024 «Προμήθεια και εγκατάσταση πενήντα (50) οθονών εξωτερικού χώρου, επαγγελματικού τύπου, με SIM CARD 4G για την τηλεματική πληροφόρηση επιβατών σε επιβατικούς σταθμούς του δικτύου ΟΣΕ»
Kαταληκτική ημερομηνία: 05 Ιανουαρίου 2024