24 Ιουλίου 2023
ΔΙΑΚ.20070/15-09-2023:«Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών και μονάδων φυσικού αερίου θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης στα κτήρια α) Γραφείων Αποθήκης Υλικού β) Ξυλουργείου γ) Γραφείων- Βαφείου και δ) Μηχανημάτων Γραμμής, του Εργοστασίου Βόλου του ΟΣΕ»
Kαταληκτική ημερομηνία: 15 Σεπτεμβρίου 2023