25 Ιανουαρίου 2023
ΔΙΑΚ.20064/15-02-2023 Προληπτική συντήρηση με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών στο σύνολο του εγκατεστημένου Ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ), στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (Σ.Κ.Α.)
Kαταληκτική ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2023