10 Ιουνίου 2022
ΔΙΑΚ.20050/22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Kαταληκτική ημερομηνία: 28 Ιουνίου 2022