15 Σεπτεμβρίου 2022
ΔΙΑΚ.20049/25-10-2022 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Δ. ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Kαταληκτική ημερομηνία: 25 Οκτωβρίου 2022