15 Σεπτεμβρίου 2022
ΔΙΑΚ.20048/24-10-2022 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Δ. ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΝΑΜΙΚΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Kαταληκτική ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2022