15 Σεπτεμβρίου 2022
Διακ.20047/21-10-2022 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Δ. ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Kαταληκτική ημερομηνία: 21 Οκτωβρίου 2022