21 Μαρτίου 2022
ΔΙΑΚ.20042/28-04-2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Kαταληκτική ημερομηνία: 28 Απριλίου 2022

«Ενεργοποίηση-Επικαιροποίηση και Υποστήριξη των προϊόντων λογισμικού ERP/SAP του ΟΣΕ για δύο (2) έτη».