10 Σεπτεμβρίου 2021
ΔΙΑΚ.20017/30-09-2021
Kαταληκτική ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου 2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για
την υλοποίηση Ενεργειών Προβολής & Δημοσιότητας
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (TSI) ΤΩΝ
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ (TAP) ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (TAF) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TAF/TAP-TSI