5 Νοεμβρίου 2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 1944
 «Περίφραξη σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρας - Κάτω Αχαΐας σε εντοπισμένα τμήματα» Α.Δ. 1944 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κωδικός 86217) για την ανάθεση του έργου: «Περίφραξη σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρας – Κάτω Αχαΐας σε εντοπισμένα τμήματα» Α.Δ. 1944 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 21/11/19, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίστηκε η 26/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα  9:30.