4 Ιουλίου 2023
Α.Δ 237
Kαταληκτική ημερομηνία: 01 Αυγούστου 2023

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «Ολοκλήρωση των μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την παραλλαγή της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Ίασμου –  Πολύανθου και Μέστης – Αλεξανδρούπολης»  Α.Δ.237 με προϋπολογισμό 6.887.052,42 χωρίς ΦΠΑ.

Η μελέτη υποδιαιρείται στα κάτωθι διακριτά δύο (2) τμήματα σιδηροδρομικής γραμμής:

Α. Ολοκλήρωση των μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την παραλλαγή της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Ίασμου – Πολύανθου (Α.Δ. 237.1) με διακριτή αμοιβή που ανέρχεται σε 878.547,65 € (χωρίς ΦΠΑ) και Β. Ολοκλήρωση των μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την παραλλαγή της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Μέστης – Αλεξανδρούπολης (Α.Δ. 237.2) με διακριτή αμοιβή που ανέρχεται σε 6.008.504,76 € (χωρίς ΦΠΑ).

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει προσφορά είτε για το ένα διακριτό τμήμα σιδ. Γραμμής είτε και για τα δυο διακριτά τμήματα σιδ. Γραμμής.

 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 01-08-2023  και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η Πέμπτη  03-08-2023 και ώρα 10.00 π.μ.

 

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι Α/Α 201598 (ΙΑΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ) και Α/Α 201665 (ΜΕΣΤΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ).