19 Απριλίου 2022
Α.Δ. 2218

Η Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» (Α.Δ. 2218).

Για την πληρέστερη εξασφάλιση της πληροφόρησης – ενημέρωσης των συμμετεχόντων οικονομικών  φορέων επί των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, είναι αναγκαία και υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού, η επιτόπου επίσκεψη στο έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρο 2.5 της Αναλυτικής Διακήρυξης με Α.Δ. 2218.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 23-05-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

 Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 23-05-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 188453.

Απόφαση Μετάθεσης Ημερομηνιών Διεξαγωγής του Διαγωνισμού

Η νέα καταληκτική ημερ/νία υποβολής προσφορών είναι η 07.06.2022 και ώρα 10:00π.μ. και η νέα ημερ/νία αποσφράγισης η 07.06.2022 και ώρα 10:00π.μ.