18 Μαρτίου 2022
Α.Δ. 2181

Η Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΝΟΔΟΥ Π-Π ΠΕΡΙ ΤΗ Χ.Θ. 101+850 (ΘΕΣΗ ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ)» (Α.Δ. 2181).

Για την πληρέστερη εξασφάλιση της πληροφόρησης – ενημέρωσης των συμμετεχόντων οικονομικών  φορέων επί των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, είναι αναγκαία και υποχρεωτική, επί ποινή αποκλεισμού, η επιτόπου επίσκεψη στο έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρο 2.5 της Αναλυτικής Διακήρυξης με Α.Δ. 2181.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 11-04-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 187765.