17 Μαΐου 2021
Α.Δ. 2111
Kαταληκτική ημερομηνία: 28 Μαΐου 2021

«Εκχόρτωση – εκθάμνωση, καθαρισμός, αποκομιδή και απόρριψη των προϊόντων καθαρισμού και εκχόρτωσης των σιδηροδρομικών γραμμών, σταθμών και εγκαταστώσεων στην περιοχή δικαιοδοσίας του τμήματος συντήρησης γραμμής Αθηνών έτους 2021»