10 Σεπτεμβρίου 2021
Α.Δ. 2044

Η Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Α.Δ. 2044).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 29-09-2021 και ώρα 10:00 π.μ.  

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 30-09-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 183135.

Μετάθεση ημερομηνιών λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών