1 Ιουνίου 2020
Α.Δ. 2017/2020
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν.4412/2016 «ΕΚΧΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΕΚΘΑΜΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ  AΠΟΚΛΑΔΩΣΕΙΣ δένδρων ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ, ετουσ 2020». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 53.500,00€   χωρίς ΦΠΑ . Ημερομηνία Διαγωνισμού: 17-6-2020.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν.4412/2016 «ΕΚΧΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΕΚΘΑΜΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ  AΠΟΚΛΑΔΩΣΕΙΣ δένδρων ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ, ετουσ 2020». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 53.500,00€   χωρίς ΦΠΑ . Ημερομηνία Διαγωνισμού: 17-6-2020.