15 Σεπτεμβρίου 2021
Α.Δ. 2013

Η Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» (Α.Δ. 2013).

 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 11-10-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 12-10-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 183204.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.Δ.2013