16 Φεβρουαρίου 2023
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔ 247
Kαταληκτική ημερομηνία: 01 Μαρτίου 2023

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση υφιστάμενης ΣΓ Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής, τμήμα : Άνω Λιόσια – Νέος Σ.Σ. Μεγάρων – Π.Σ. Μεγάρων» (Α.Δ. 247)) με προϋπολογισμό εκατό έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (106.950.000,00€) χωρίς ΦΠΑ.
Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στην συστημική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ είναι 194952,

Απόφαση μετάθεσης ημερομηνιών διεξαγωγής του διαγωνισμού

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 01.03.2023 και ώρα 10.30 πμ και η νέα ημερομηνία αποσφράγισης η 02.03.2023 και ώρα 10.30 πμ.