4 Δεκεμβρίου 2023
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΣΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΚΑ-ΚΙΑΤΟ»(Α.Π.2364)

 

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΣΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΚΑ-ΚΙΑΤΟ»(Α.Π.2364), συνοδευόμενη με τα Τεύχη ( Προϋπολογισμό μελέτης, Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο μελέτης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων)

 

Η πρόκληση απευθύνεται σε τέσσερις (4) Οικονομικούς Φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.