16 Σεπτεμβρίου 2020
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2002
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κωδικός 92594) για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου γραφείων ΟΣΕ στην Αλεξανδρούπολη» (Α.Δ. 2002).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 12/10/2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 και ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίστηκε η 16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10:00.