7 Σεπτεμβρίου 2020
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1956
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διακηρύσσει τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κωδικός 92404) για την ανάθεση του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ΚΙΑΤΟΥ – Σ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» (Α.Δ. 1956)

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 05/10/2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 και ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίστηκε η 9/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10:00.