7 Δεκεμβρίου 2023
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ VHF»
Kαταληκτική ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου 2023