ΔΙΑΚ.20015/24-05-22

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GSM-R