Διακ.20082/10-01-2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΜΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ.