Ταυτότητα ΟΣΕ

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος αποτελεί τον Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής στην ελληνική επικράτεια. Διαχειρίζεται, συντηρεί, λειτουργεί, εκσυγχρονίζει και επεκτείνει ένα σιδηροδρομικό δίκτυο πλέον των 2.200χλμ. κατά μήκος της χώρας.

Η λειτουργία του Οργανισμού αποσκοπεί σε δύο βασικούς στόχους:

  • Στην βελτιστοποίηση των πάσης φύσεως επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών προς όφελος του επιβατικού κοινού και με στόχο να βρεθεί ο Σιδηρόδρομος στην κορυφή των μεταφορικών επιλογών του πολίτη
  • Στην ανάπτυξη των εμπορευματικών συνδέσεων με στόχο να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία με την ενίσχυση του διαμετακομιστικού έργου και των διευρωπαικών μεταφορών

Οι βασικοί επιμέρους άξονες δράσης του, προβλέπουν:

  • Τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής υποδομής και των κτιριακών εγκαταστάσεων.
  • Την επέκταση του ενεργού δικτύου και κυρίως τη διασύνδεση με τις γειτονικές χώρες, τα λιμάνια και τις ΒΙΠΕ της χώρας προς ενίσχυση των εμπορευματικών μεταφορών
  • Την εύρυθμη συνεργασία με τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις προς όφελος της ασφάλειας, συνέπειας, ταχύτητας και άνεσης των σιδηροδρομικών μεταφορών
  • Την βελτίωση των λειτουργίας της σιδηροδρομικής αγοράς προς όφελος του ανταγωνισμού και την προσέλκυση επενδύσεων
  • Την περαιτέρω αξιοποίηση της σιδηροδρομικής περιουσίας προς αύξηση των εσόδων του Οργανισμού και μείωση της εξάρτησης από την κρατική ενίσχυση
  • Την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών δομών και δράσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τον περιορισμό των δαπανών
  • Την διαλειτουργικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών με τον ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο ώστε να ενισχυθούν οι διασυνοριακές συνδέσεις στα πλαίσια τoυ ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου.