Σύμβαση ΟΣΕ – Ελ .Δημοσίου

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 Μεταξύ  του Ελληνικού Δημοσίου και

της εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμος Εταιρία»