Διεθνείς Συνεργασίες / Συμμετοχές

Ο ΟΣΕ συμμετέχει σχεδόν σε όλους τους μεγάλους διεθνείς φορείς που καθορίζουν το μέλλον του σιδηροδρόμου, όπως:

 

Ευρωπαϊκός εμπορευματικός Διάδρομος Orient/East-Med (RFC7)

Ιστοσελίδα

Rail Freight Corridor Orient / East-Med (RFC/ΟEM”) συνδέει λιμάνια από τη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσες προς την Κεντρική Ευρώπη με τα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα της Ευρώπης που εκτείνονται στο λιμάνι του Πειραιά και επίσης στη Μαύρη Θάλασσα. Μεταξύ των RFC ο RFC OEM μετρά τα περισσότερα κράτη μέλη με αυτή τη μορφή διεθνούς συνεργασίας, συγκεκριμένα:,Γερμανία, Τσεχία, Αυστρία, Σλοβακική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα.

O OΣΕ βάσει μνημονίου κοινής κατανόησης του 2011 και 2018 συμμετέχει μέσω αντιπροσώπων του στο Διοικητικό Συμβούλιο 4 φορές τον χρόνο και σε ομάδες εργασίας.

 

Rail Net Europe (RNE)

Ιστοσελίδα

Συμμετέχουν Διαχειριστές Σιδηροδρομικής Υποδομής και Φορείς Κατανομής Χωρητικότητας της Ευρώπης βάσει του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Σήμερα αριθμεί 36 πλήρη μέλη από 25 χώρες και 11 συνδεδεμένα μέλη (που είναι οι Rail FreightCorridors).

Ο ΟΣΕ ΑΕ προσχώρησε ως πλήρες μέλος του RNE από 01.01.2019

 

Prime

Ιστοσελίδα

Πλατφόρμα των Διαχειριστών Σιδηροδρομικής Υποδομής στην Ευρώπη.

Ιδρύθηκε στο Ταλίν το 2013 και το 2017 ανέλαβε το ρόλο του «Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Υποδομής».

H Πλατφόρμα συγκροτείται από τους κύριους Διαχειριστές Υποδομής των κρατών-μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υποστηρίζει το έργο του Δικτύου και διευκολύνει τον συντονισμό.

Σήμερα αριθμεί 40 μέλη, 5 παρατηρητές, 6 υποομάδες, 2 πλατφόρμες συνεργασίας και ad hocομάδες εργασίας

Η ΟΣΕ ΑΕ προσχώρησε στο PRIME το 12.2017

 

Community of European Railways (CER)

Ιστοσελίδα

Φορέας εκπροσώπησης Διαχειριστών Υποδομής και Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων στην πολιτική λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ο οποίος ιδρύθηκε το 1988 στις Βρυξέλλες.

Η δομή διοίκησης στηρίζεται σε τρία κύρια όργανα (CER Management Committee, CER GeneralAssembly, CERAssistants Group) και ομάδες εργασίας.

Ο ΟΣΕ ως Διαχειριστής Υποδομής είναι πλήρες μέλος, συνεχίζοντας την συμμετοχή του τότε ενιαίου ΟΣΕ

 

International Union of Railways (UIC)

Ιστοσελίδα

Η παλαιότερη (από το 1922) Διεθνής Ένωση σιδηροδρόμων, βασικός σκοπός της οποίας αποτελεί η εναρμόνιση και η βελτίωση των όρων σιδηροδρομικών κατασκευών και λειτουργιών.

Η προτυποποίηση (standardisation) αποτελούσε τον κεντρικό πυρήνα της δραστηριότητας της UIC κατά τη διάρκεια της 100χρονης δράσης της και είναι ένας από τους βασικούς λόγους ίδρυσής της. Στον τομέα αυτό υπάρχει στενή συνεργασία και με άλλους φορείς προτυποποίησης στη σιδηροδρομική δραστηριότητα όπως οι CEN, CENELEC, ISO, IEC και ETSI

Ο ΟΣΕ ως Διαχειριστής Υποδομής είναι πλήρες μέλος, συνεχίζοντας την συμμετοχή του τότε ενιαίου ΟΣΕ.