10 Ιουλίου 2023
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμος Εταιρία»