18 Απριλίου 2019
Προσωρινός πίνακας προσληπτέων TAF/TAP – TSI
Προσωρινός πίνακας προσληπτέων που προέκυψε από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος TAF/TAP - TSI