28 Φεβρουαρίου 2022
Ενημέρωση σχετικά με την Εκπαίδευση για την Ευρωπαϊκή Άδεια Μηχανοδήγησης από το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΟΣΕ
Δικαιολογητικά και Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την Εκπαίδευση υποψηφίων Μηχανοδηγών για την απόκτηση Ευρωπαϊκής Άδειας Μηχανοδήγησης τα παρακάτω:

 1. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι συνολικά 3 ημερολογιακά τετράμηνα και περιλαμβάνει Θεωρητικό μέρος, Στατική εκπαίδευση & Πρακτική εκπαίδευση σε πορεία.
 2. Το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος για την Ευρωπαϊκή Άδεια Μηχανοδήγησης έχει ως εξής :

Εκπαιδευόμενοι             Τιμή σε € ανά άτομο

1 – 10                                      18.500

11 – 20                                    17.500

21 – 30                                    15.750

 1. Με την εγγραφή θα πρέπει να καταβληθεί το 60% του συνολικού κόστους και τα υπόλοιπα σε 2 ισόποσες δόσεις πριν την λήξη του προγράμματος.
 2. Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής :
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
 1. Απαραίτητες προϋποθέσεις χορήγησης της Ευρωπαϊκής Άδειας Μηχανοδήγησης από την ΡΑΣ αποτελούν τα παρακάτω:
 • Η Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος που εκδίδεται από το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΟΣΕ.
 • Ο υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμης.
 • Ο υποψήφιος πρέπει να είναι τουλάχιστον 22 ετών.
 • Ο υποψήφιος αποδεικνύει τη σωματική του ικανότητα με πρόσφατη επιτυχή ιατρική εξέταση που διενεργείται από ιατρό αναγνωρισμένο από τη ΡΑΣ. Η εξέταση αφορά τα κριτήρια που αναγράφονται στο Παράρτημα Ι σημεία 1.1, 1.2, 1.3 και 2.1 του άρθρου 31 του νόμου ν.3911/2011.
 • Ο υποψήφιος αποδεικνύει την επαγγελματική ψυχολογική του ικανότητα με πρόσφατη επιτυχή εξέταση που διενεργείται από ιατρό αναγνωρισμένο από τη ΡΑΣ. Η εξέταση αφορά τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι σημείο 2.2 του άρθρου 31 του νόμου ν.3911/2011.

Για αναγνωρισμένους ιατρούς εδώ: https://ras-el.gr/mixanodhgoi/#anagnwrisi-iatrwn

 • Ο υποψήφιος αποδεικνύει τα γενικά επαγγελματικά προσόντα του με εξέταση η οποία καλύπτει τα γενικά θέματα που σημειώνονται στο Παράρτημα III του άρθρου 31 του νόμου ν.3911/2011, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25. Η ΡΑΣ καθορίζει, οργανώνει και διενεργεί την εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ της Απόφασης ΡΑΣ αριθ. 10720/15-07-2020(Β’ 2962).

Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία των εξετάσεων και της χορήγησης της Ευρωπαϊκής Άδειας Μηχανοδήγησης εδώ: https://ras-el.gr/mixanodhgoi/#adeia-mihanodigou

 1. Για  την ημερομηνία έναρξης νέου εκπαιδευτικού τμήματος θα ενημερωθείτε εγκαίρως από το site του ΟΣΕ www.ose.gr
 2. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο dek@osenet.gr