28 Ιανουαρίου 2019
Εγκρίθηκε με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ο.Σ.Ε. για την επόμενη περίοδο 2018-22
Εγκρίθηκε με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ο.Σ.Ε. για την επόμενη περίοδο 2018-22

Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η σύνταξη του Προγράμματος έγινε με τις σχετικές εσωτερικές διαδικασίες των υπηρεσιών του Οργανισμού υπό το συντονισμό και την καθοδήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου , τη διοικητική ευθύνη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και τη συμμετοχή του συνόλου των υπηρεσιών και Διευθύνσεων. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το ΔΣ του Οργανισμού.

Η προσέγγιση του Προγράμματος βασίζεται σε ένα μεθοδολογικά ολοκληρωμένο πλαίσιο, βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, με στόχο την εκπλήρωση της αποστολής και των στρατηγικών στόχων του Οργανισμού, στο ευρύτερο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών ανάπτυξης των σιδηροδρόμων.

Με το Πρόγραμμα διατυπώνεται το όραμα και η αποστολή του Οργανισμού, εξειδικεύονται και συγκεκριμενοποιούνται οι στρατηγικοί σκοποί και οι Επιχειρησιακοί Στόχοι για την ολοκλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας και την εξασφάλιση συνθηκών διαλειτουργικότητας με τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους.

Κάθε ένας από τους επιχειρησιακούς στόχους αναλύεται σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων και έργων, που θα πρέπει να αναπτύξει ο Οργανισμός στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του, με συγκεκριμένο στόχο, περιγραφή και αποδέκτη και, τέλος, αποτυπώνονται όλα τα παραπάνω σε όρους χρηματοοικονομικού αποτελέσματος.

Στο πλαίσιο αυτό κεντρική επιλογή και προτεραιότητα του ΟΣΕ είναι η πλήρης λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, μετά από τη συνολική ανάταξη, τη λειτουργική και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ασφαλούς κυκλοφορίας του, ώστε το αναβαθμισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο να παρέχει αυξημένη μεταφορική ικανότητα και στάθμη εξυπηρέτησης σε επιβατικές και εμπορευματικές υπηρεσίες.

Οι βασικές προτεραιότητες δράσης και ανάπτυξης του Οργανισμού εξειδικεύονται σε επιμέρους Προγράμματα Δράσης και σε δράσεις , έργα και ενέργειες ως ακολούθως:

Οικονομικός εξορθολογισμός και αναβάθμιση της βιωσιμότητας του Οργανισμού
Εύρυθμη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, αναβάθμιση και βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών, της Διαχείρισης και της ασφάλειας της σιδηροδρομικής Υποδομής και της Κυκλοφορίας.
Εισαγωγή καινοτομιών και νέας τεχνολογίας ( ICT, Σιδηροδρομικές τεχνολογίες ) και χρήση σύγχρονων Πληροφοριακών συστημάτων.
Εκπλήρωση των Κανονιστικών Απαιτήσεων για τη Σιδηροδρομική Αγορά.
Βελτιστοποίηση της Εσωτερικής Αποτελεσματικότητας και των Επιχειρησιακών Διαδικασιών, Οργανωτικός εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.
Υλοποίηση του σχεδίου για την Ανάπτυξη Σιδηροδρομικής Ακαδημίας
Όλα τα Προγράμματα Δράσης τεκμηριώνονται με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό τους, τη χρηματοδοτική πηγή και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.