31 Οκτωβρίου 2019
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (για την κάλυψη αναγκών φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων)