5 Οκτωβρίου 2018
Ανακοίνωση Ο.Σ.Ε.
Για την πρόσληψη 35 καθαριστριών στον οργανισμό

Ο Ο.Σ.Ε. ανακοινώνει ότι απορρίφθηκε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η προσφυγή εργολήπτριας εταιρείας κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, με την οποία αποφασίσθηκε η σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σε κτίρια του Οργανισμού.

Κατόπιν τούτου στις 22/10/2018 θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας 35 καθαρίστριες, όπως αυτές προέκυψαν από τον πίνακα κατάταξης που εστάλη και στο Α.Σ.Ε.Π., τηρώντας τη νόμιμη διαδικασία.

Ο Ο.Σ.Ε. επαναλαμβάνει τη δέσμευση του, όπως έχει εκφραστεί πολλαπλώς από τη Διοίκηση του, να επεκτείνει το θεσμό των συμβάσεων εργασίας όπου απαιτείται και σύμφωνα με το νόμο,  να προστατεύσει τα εργασιακά δικαιώματα και να διαφυλάξει τις συνθήκες εργασίας.