31 Αυγούστου 2018
Ανάθεση ανάπτυξης σιδηροδροµικής υποδοµής
Ανάθεση ανάπτυξης σιδηροδροµικής υποδοµής, µέσω επενδύσεων και χρηµατοδότησης, στην ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.